Neljä vuorikiipeilijää, jotka nousevat vuorelle auringon paistaessa matalalta. Vuoristomaisema

Peruspilari 3 -Mielenterveyden johtaminen

Mieliystävällisen työpaikan rakentaminen vaatii suunnitelmallista ja aktiivista johtamista.  Johtamisella voidaan varmistaa, että organisaation toimintatavat ja rakenteet tukevat työntekijöiden mielenterveyttä. Henkilöstön mielenterveydestä huolehtiminen on tärkeä osa strategiaa ja elinvoimaisuuden tae.

Nuorempi nainen näyttää vanhemmalle naiselle jotain tabletistaan työpöydän ääressä

Mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti

Parhaimmillaan työ tukee mielenterveyttä tarjoamalla merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä tunteen yhteisöön kuulumisesta. Mielenterveyden edistäminen työpaikalla on kuitenkin vaikuttavinta, kun koko organisaatio ylimmästä johdosta rivityöntekijöihin on sitoutunut siihen. Mielenterveyden johtamisessa on kyse myös organisaatiokulttuurin kehittämisestä. Johdon avoin ja kiinnostunut asennoituminen mielenterveyskysymyksiin vaikuttaa koko organisaation asenteisiin ja tapaan toimia.

Mielenterveyden vahvistaminen on syytä huomioida monissa työpaikan toimissa lakisääteisistä suunnitelmista muutosjohtamiseen ja palkitsemisjärjestelmistä ristiriitojen ratkaisumalleihin.

Pohtikaa tutustumisen yhteydessä:

  1. Miten tällä hetkellä mielenterveyttä johdetaan työpaikallanne?
  2. Ovat mielenterveyteen liittyvät lainsäädännön velvoitteet kunnossa?
  3. Millainen olisi mielenterveyden johtamisen tavoitetila organisaatiossanne? Mitä pitäisi kehittää? 
  4. Millä konkreettisilla toimenpiteillä voitte saavuttaa kehittämistavoitteita? Miettikää millaiset teot, muutokset tai toimet vievät kohti valittua tai valittuja tavoitetta.

 

 

1. Työlainsäädännön edellyttämät suunnitelmat on tehty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja niissä huomioidaan mielenterveys

Lakisääteiset velvoitteet luovat perustan mielenterveyden huomioimiselle työpaikoilla. Työlainsäädäntö turvaa ihmisten terveyttä ja turvallisuutta työssä. Lait ottavat kantaa niin työtehtävistä sopimiseen, työ- ja lepoaikoihin, työterveyshuollon järjestämiseen, psyykkisten kuormitustekijöiden selvittämiseen, luottamuksen ja hyvän työilmapiirin rakentamiseen kuin moneen muuhunkin mielenterveyteen vaikuttavaan tekijään työelämässä.

Työntekijöitä koskevat lait, suunnitelmat ja työehtosopimus tulee olla työpaikalla kaikkien saatavilla.

Lakisääteiset minimikriteerit

Mielenterveyden johtaminen aloitetaan tarkastamalla, että lakisääteiset velvoitteet täyttyvät. Hyvän mielen työpaikka® -merkki myönnetään vain työpaikoille, jotka sitoutuvat työlainsäädännön noudattamiseen. Lisätietoa mielenterveyden kannalta keskeisistä lainkohdista ja suunnitelmista löytyy Lakisääteiset minimikriteerit sivulta.

2. Työpaikalla kerätään tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä vähintään vuosittain

Mielenterveyden johtamisen on tärkeää perustua mahdollisimman tarkkaan käsitykseen asioiden nykytilasta. Tarvitaan siis mittareita, joiden avulla voidaan seurata ihmisten hyvinvointia ja asettaa kehittämistavoitteita. Osa näistä on lakisääteisiä. Mittaamisen arvoisia asioita ovat esimerkiksi työntekijöiden arviot hyvinvoinnistaan, työn sujumisesta ja yhteishengestä. Lisäksi on hyödyllistä seurata mm. mielenterveys- ja muista syistä johtuvien sairauspoissaolojen määriä, kestoja, syitä ja kustannuksia.

Lähikuva käsi kirjoittaa kuulakärkikynällä kirjaan muistiinpanoja
Kaksi henkilöä toimistotyössä tietokoneella

3. Työpaikalla on tehty toimintaohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi sekä suunnitelma äkillisten kriisitilanteiden varalle

Lakisääteisten asiakirjojen lisäksi työpaikalla tulee luoda toimintamallit mielenterveyttä kuormittavien tilanteiden varalle. Etukäteen valmistautuminen helpottaa toimintaa yllättävissä tilanteissa.

Lisätietoa

Työsuojeluhallinnon opas työnantajille lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisestä:
https://tyosuojelu.julkaisuverkossa.fi/opas_tyonantajuuteen/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opas mielenterveyden edistämisestä työpaikalla:
https://www.julkari.fi/handle/10024/115996

Maailman terveysjärjestö WHO:n tietopaketti mielenterveyden edistämisestä työpaikoilla:
https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/

Hyvän mielen työpaikka merkki - logo, jossa puhekupla, sydän ja kaari jotka muodostavat hymiön

Miten merkkiä haetaan?

Tutki ja tutustu

Tutustukaa yhdessä kolmeen mielenterveyden edistämisen kriteeriin ja niiden yhteydessä esiteltyihin suosituksiin. Arvioikaa yhdessä, miten hyvin johtamisen, arkikäytäntöjen ja tuen tarjoamisen kriteerit ja suositukset toteutuvat työpaikallanne.

Arvioi ja suunnittele

Valitkaa jokaisen kriteeristön alta vähintään yksi kehittämiskohde, laatikaa kehittämissuunnitelma ja aikatauluttakaa toimet. Varmistakaa vielä, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet suunnitelmaan.

Profiloidu Hyvän mielen työpaikaksi

Täyttäkää hakulomake ja lähettäkää se eteenpäin. MIELI ry tarkastaa suunnitelman ja myöntää hyväksytyn suunnitelman lähettäneille oikeuden käyttää Hyvän mielen työpaikka®-merkkiä.

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille kuinka voimme auttaa sinua!

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Voit myös soittaa 040 482 1534 /Kirsi Nurminen

"*" näyttää pakolliset kentät