Kriteeri 1: Mielenterveyden edistämistä johdetaan suunnitelmallisesti

Kaksi miestä ja läppäriSuositukset:

1.1. Työlainsäädännön edellyttämät suunnitelmat on tehty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja niissä huomioidaan mielenterveys.

1.2. Työpaikalla kerätään tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä vähintään vuosittain.

1.3. Työpaikalla on tehty toimintaohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi sekä suunnitelma äkillisten kriisitilanteiden varalle.

Kriteerin taustaa ja lisätietoja suosituksista:

Parhaimmillaan työ tukee mielenterveyttä tarjoamalla merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä tunteen yhteisöön kuulumisesta. Mielenterveyden edistäminen työpaikalla on kuitenkin vaikuttavinta, kun koko organisaatio ylimmästä johdosta rivityöntekijöihin on sitoutunut siihen. Johdon avoin ja kiinnostunut asennoituminen mielenterveyskysymyksiin vaikuttaa koko organisaation asenteisiin ja tapaan toimia. Mielenterveyden johtamisessa on kyse myös organisaatiokulttuurin kehittämisestä.

Mielenterveyden vahvistaminen on syytä huomioida monissa työpaikan toimissa lakisääteisistä suunnitelmista muutosjohtamiseen ja palkitsemisjärjestelmistä ristiriitojen ratkaisumalleihin.

1.1. Työlainsäädännön edellyttämät suunnitelmat on tehty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja niissä huomioidaan mielenterveys.

Lakisääteiset velvoitteet luovat perustan mielenterveyden huomioimiselle työpaikoilla. Työlainsäädäntö turvaa ihmisten terveyttä ja turvallisuutta työssä. Lait ottavat kantaa niin työtehtävistä sopimiseen, työ- ja lepoaikoihin, työterveyshuollon järjestämiseen, psyykkisten kuormitustekijöiden selvittämiseen, luottamuksen ja hyvän työilmapiirin rakentamiseen kuin moneen muuhunkin mielenterveyteen vaikuttavaan tekijään työelämässä.

Mielenterveyden johtaminen aloitetaan tarkastamalla, että lakisääteiset velvoitteet täyttyvät. Hyvän mielen työpaikka® -merkki myönnetään vain työpaikoille, jotka sitoutuvat työlainsäädännön noudattamiseen. Lisätietoa mielenterveyden kannalta keskeisistä lainkohdista ja suunnitelmista löytyy kohdasta Lakisääteiset minimikriteerit. Työntekijöitä koskevat lait, suunnitelmat ja työehtosopimus tulee olla työpaikalla kaikkien saatavilla.

1.2. Työpaikalla kerätään tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä vähintään vuosittain.

Mielenterveyden johtamisen on tärkeää perustua mahdollisimman tarkkaan käsitykseen asioiden nykytilasta. Tarvitaan siis mittareita, joiden avulla voidaan seurata ihmisten hyvinvointia ja asettaa kehittämistavoitteita. Osa näistä on lakisääteisiä. Mittaamisen arvoisia asioita ovat esimerkiksi työntekijöiden arviot hyvinvoinnistaan, työn sujumisesta ja yhteishengestä. Lisäksi on hyödyllistä seurata mm. mielenterveys- ja muista syistä johtuvien sairauspoissaolojen määriä, kestoja, syitä ja kustannuksia.

1.3. Työpaikalla on tehty toimintaohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjumiseksi sekä suunnitelma äkillisten kriisitilanteiden varalle.

Lakisääteisten asiakirjojen lisäksi työpaikalla tulee luoda toimintamallit mielenterveyttä kuormittavien tilanteiden varalle. Etukäteen valmistautuminen helpottaa toimintaa yllättävissä tilanteissa.

 

Siirry kriteeriin 2: Työpaikan arkikäytännöt tukevat mielenterveyttä

Siirry kriteeriin 3: Työpaikalla tuetaan mielenterveyttä erilaisissa elämäntilanteissa

Lisätietoa

Yhteenveto mielenterveyden kannalta keskeisistä lainkohdista ja suunnitelmista:
https://hyvanmielentyopaikka.fi/lakisaateiset-minimikriteerit/

Työsuojeluhallinnon opas työnantajille lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisestä:
https://tyosuojelu.julkaisuverkossa.fi/opas_tyonantajuuteen/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opas mielenterveyden edistämisestä työpaikalla:
https://www.julkari.fi/handle/10024/115996

Maailman terveysjärjestö WHO:n tietopaketti mielenterveyden edistämisestä työpaikoilla:
https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/

 

 

 

 

Ota meihin yhteyttä

Kerro meille, kuinka voimme auttaa sinua

Kirjoita viestisi oheiseen kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Käsittelemme antamiasi tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille.